МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ АЛМАНАХ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ. ISSN 2683-0159
София, Източноевропейска асоциация по арт-терапия
Москва, Лаборатория по Арт-терапия 
периодичен електронен научен алманах на Източноевропейската асоциация по арт-терапия
посветен на изследването на въпроси на тео­рията и прак­тиката на психо­логията на изкуството и арт-терапията
предназначен за специ­алисти в областта на фило­софията, изкуството, психо­логията и педагогиката

ИЗКУСТВО
В ПСИХОЛОГИЯТА

София, Източноевропейска
асоциация по арт-терапия

Москва, Лаборатория по Арт-терапия
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ
АЛМАНАХ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ. ISSN 2683-0159
периодичен електронен научен алманах на Източноевропейската асоциация по арт-терапия
посветен на изследването
на тео­рията и прак­тиката
на психо­логията на изкуството и арт-терапията
посветен на изследването на тео­рията и прак­тиката на психо­логията на изкуството и арт-терапията
предназначен за специ­алисти в областта на фило­софията, изкуството, психо­логията и педагогиката
предназначен за специ­алисти в об­ластта на фило­софията, изкуството, психо­логията и педагогиката

ИЗКУСТВО
В ПСИХОЛОГИЯТА

ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА АРТ-ТЕРАПИЯТА
Владимир Никитин.
Проективната диагностика в арт-терапията: базови принципи на анализа
Въз основа на анализа на критериите за оценка, доминиращи в проективната диагностика, е представен авторски подход в интерпретацията на съдържанието и композиционното построение на художествения образ. Описани са базовите принципи и критерии за изследване на композицията, които дават възможност за обективно разбиране на значението на образа.
Въз основа на анализа на критериите за оценка, доминиращи в проек­тив­ната диагностика, е представен авторски подход в интерпретацията
на съдържанието и композиционното построение на художествения образ. Описани са базовите принципи и кри­терии за изследване на композицията, които дават възможност за обективно разбиране на значението на образа.
Петър Цанев.
Бъдещето на арт-терапията като психологически жанр на изкуството
Авторът смята, че освен арт-терапията като арт-психотерапия и арт като терапия, има и трети, не по-малко важен компонент, който е свързан с арт-терапията в качеството на психологически жанр на изкуството.
Авторът смята, че освен арт-терапията като арт-психотерапия и арт като терапия, има и трети, не по-малко важен компонент, който е свързан
с арт-терапията в качеството на психологически жанр на изкуството.
Юлия Костина.
Принципи на приложение на композиционния анализ
В статията се разглеждат основните положения на приложение на композиционния анализ в рационално-образната фототерапия и се описват резултатите от изследването на ефектите от неговото използване в рамките на цикъла от занятия „Друг ракурс“.
В статията се разглеждат основните положения на приложение на композиционния анализ в рацио­нално-образната фототерапия и се описват резултатите от изследването на ефектите от неговото използване
в рамките на цикъла от занятия „Друг ракурс“.
Ирина Брилева.
Наративен подход в арт-терапията
Тази статия е посветена на изследването на възможността за приложение на наративния подход в арт-терапевтичното консултиране посредством използването на разработената стратегия: структурно-образно моделиране на художественото и изобразително творчество на автора. Изследваме наратива заедно с художественото творение на автора.
Тази статия е посветена на изслед­ва­нето на възможността за приложение на наративния подход в арт-терапев­тичното консултиране посредством използването на разработената стра­тегия: структурно-образно моде­лиране на художественото и изобразително творчество на автора. Изследваме наратива заедно с художественото творение на автора.
Наталия Никитина.
Какво да правим или за тези, които мислят за бъдещето
Тялото формира пространство за душата, в което тя проявява себе си, вижда и осмисля. Без значение колко критично-рационален, понякога нихилистичен и агресивен е нашият днешен свят, искам да вярвам, че трансценденталната съставляваща неговото Битие ще предпази света от хаоса.
Снежанка Малчева Стоянова.
Арттерапевтично изследване с глина на родословното дърво
В статията са описани принципите на приложение на арт-терапевтичните техники на глинотерапията при работа с генеалогическото дърво с цел постигане от индивида на адекватна самооценка чрез разкриване на красотата на вътрешния си свят.
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ И МОДЕЛИ НА АРТ-ТЕРАПИЯТА
Елвира Радачинская.
Използване на методи на арт-терапията за формиране на познавателна активност
В тази статия се разглежда използването на методи на арт-терапията в извънкласни дейности в началното училище с цел формиране на познавателната активност при по-малките ученици, проведен е сравнителен анализ на съответствието между направленията на извънкласните дейности, дадени от ФГОС и направленията на арт-терапията.
В тази статия се разглежда използ­ването на методи на арт-терапията в извънкласни дейности в началното училище с цел формиране на познава­телната активност при по-малките ученици, проведен е сравнителен анализ на съответствието между направленията на извънкласните дейности, дадени от ФГОС и направ­ленията на арт-терапията.
Людмила Манцурова.
Арттерапевтични техники за работа с подрастващи
В рамките на арт-терапевтичното пространство е описан опитът на приложение на визуално-пластичните художествени средства. От позицията на теорията на онтосинергетичния подход в ключа на структурно-антропологическата школа на В. Н. Никитин се потвърждава положителна динамика на трансформацията на „Аз” образа като компонент на самосъзнанието на подрастващите.
В рамките на арт-терапевтичното пространство е описан опитът на приложение на визуално-пластичните художествени средства. От позицията на теорията на онтосинергетичния подход в ключа на структурно-антро­пологическата школа на В.Н. Никитин се потвърждава положителна дина­мика на трансформацията на „Аз” образа като компонент на самосъзна­нието на подрастващите.
Владимир Никитин, Юрий Чирков.
«Dungeons and Dragons» като културно-психологически феномен
«Dungeons and Dragons» – културен феномен, превърнал се в психотерапевтична техника. В статията D&D се разглежда не толкова като обект на изкуството, колкото като обект на психологията.
«Dungeons and Dragons» – културен феномен, превърнал се в психо­терапевтична техника. В статията D&D се разглежда не толкова като обект на изкуството, колкото като обект на психологията.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ ИСТОРИИ
­Алина Иноземцева.
Арт-терапия при деца с тежки мно­жествени увреждания в развитието
В статията е представен преглед на епизодите от работата на арт-специалиста с деца с тежки множествени нарушения в развитието в образователната среда, в рамките на онтосинергетичния метод. Тук са отразени избора и интеграцията на конкретните направления на арт-терапията за решаване на определени задачи, а именно емоционалния контакт, мотивацията към изобразителна деятелност и комуникация.
В статията е представен преглед на епизодите от работата на арт-специ­алиста с деца с тежки множествени нарушения в развитието в образо­вателната среда, в рамките на онтосинергетичния метод. Тук са отразени избора и интеграцията на конкретните направления на арт-терапията за решаване на определени задачи, а именно емоционалния контакт, мотивацията към изобра­зителна деятелност и комуникация.
Евгения Песенникова.
Интегративни методи на арт-терапията
В статията са представени възможностите за приложение на интегративни методи на арт-терапията при работа с емоционално-чувственото състояние на жените. Изследването на гендерните особености на емоционалната сфера при мъжете и жените позволява да се подберат актуални инструменти в терапевтичната дейност за коригиране на емоционално-чувственото състояние на личността.
В статията са представени възмож­нос­тите за приложение на интегративни методи на арт-терапията при работа с емоционално-чувственото състояние на жените. Изследването на гендер­ните особености на емоционалната сфера при мъжете и жените позволява да се подберат актуални инструменти
в терапевтичната дейност за кори­гиране на емоционално-чувственото състояние на личността.
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
Наталия Никитина.
Практически курс по арт-терапия при установяване на междукултурни отношения
В статията е изложена мисъл, че позитивното развитие на междукултурните отношения се строи на базата на единен процес, обединяващ хората за достигане на единна благородна цел, разгръщайки свободата в себе си, дарявайки я на света.
В статията е изложена мисъл, че позитивното развитие на между­кул­турните отношения се строи на базата на единен процес, обединяващ хората за достигане на единна благородна цел, разгръщайки свободата в себе си, дарявайки я на света.

Редакция

Главни редактори:
проф. Петър Цанев (България),
проф. Владимир Никитин (Русия).

Научна редакция:
проф. Нели Бояджиева (България),
проф. Людмила Лебедева (Русия),
проф. Елена Сорокоумова (Русия),
проф. Наталия Матвеева (Русия),
д-р Снежанка Стоянова (България).
Издателски редактор
Ирина Брилева (Русия).


Коректори:
Евгения Песенникова (Русия),
Анна Матигина (Русия).

Дизайн
Юлия Костина (Русия).
Алманахът е създаден от Източноевропейската асоциация по арт-терапия / East European Arts Therapy Association (България, София) и се публикува от „Лаборатория за Арт-терапия“. Издава се на руски, български и английски език.

Регистриран на 04.11.2019 г. от Националния ISSN център в България / Българска Национална агенция за ISSN.

Регистрационен номер: ISSN 2683-0159. Издава се от ноември 2019 г. Публикува се веднъж в полугодие.
Алманахът е създаден от Източно­европейската асоциация по арт-терапия / East European Arts Therapy Association (България, София) и се публикува от „Лаборатория за Арт-терапия“. Издава се на руски, български и английски език.

Регистриран на 04.11.2019 г. от Националния ISSN център в България / Българска Национална агенция за ISSN.

Регистрационен номер: ISSN 2683-0159. Издава се от ноември 2019 г. Публикува се веднъж в полугодие.
По въпросите за сътрудничество се обърнете към:
info@art-in-psychology.com

Сайт East European Arts Therapy Association (ЕЕАТА): eeata.net

Публикуването на части от материала, не превишаващи по обем 25% от изходната статия, се допуска със задължителното посочване на автора и хипервръзка към адреса на пълния текст на уебсайта art-in-psychology.com.

© East European Arts Therapy Association, 2019
© Лаборатория Арт-терапии, 2019
Наверх