МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ АЛМАНАХ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ. ISSN 2683-0159

ТОМ 4, 2023

София, Източноевропейска асоциация по арт-терапия
Москва, Лаборатория по Арт-терапия 
периодичен електронен научен алманах на Източноевропейската асоциация по арт-терапия
посветен на изследването на въпроси на тео­рията и прак­тиката на психо­логията на изкуството и арт-терапията
предназначен за специ­алисти в областта на фило­софията, изкуството, психо­логията и педагогиката

ИЗКУСТВО
В ПСИХОЛОГИЯТА

София, Източноевропейска
асоциация по арт-терапия

Москва, Лаборатория по Арт-терапия
София, Източноевропейска
асоциация по арт-терапия

Москва, Лаборатория по Арт-терапия
МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИ АЛМАНАХ ПО АРТ-ТЕРАПИЯ. ISSN 2683-0159

ИЗКУСТВО
В ПСИХОЛОГИЯТА

ТОМ 4, 2023

периодичен електронен научен алманах на Източноевропейската асоциация по арт-терапия
посветен на изследването
на тео­рията и прак­тиката
на психо­логията на изкуството и арт-терапията
предназначен за специ­алисти в областта на фило­софията, изкуството, психо­логията и педагогиката
ФИЛОСОФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА АРТ-ТЕРАПИЯТА
Виктор Самохвалов.
Активизация на творчеството чрез стимулиране на спонтанно действие
Спонтанното, автоматично рисуване и случайното колажиране без предварителни инструкции способства стимулацията на творчеството и може да стане първи етап в разработването на индивидуален стил. Личният символ в този стил може да се изяви въз основата на повтарящи се мотиви или обекти.
Снежанка Стоянова, Валери Личев.
Формиране на научна общност от млади изследователи чрез методите на художественото творчество
Статията е посветена на възможността за изграждане на общност от млади учени чрез художествено-творческата работа с глина и ученето чрез преживяване, като акцентът е поставен върху първата, тъй като вторият метод ще бъде разгледан от друг автор. Като пример е посочено провеждането на две изнесени докторантски училища със специалисти от Института по философия и социология към БАН. Оказва се, че средствата на изкуството могат да допринесат в значително по-голяма степен за изграждането на по-тесни формални и неформални отношения между прохождащите в науката учени в сравнение с традиционните институционални формàти. В статията се привеждат както теоретичните основания, от които изхожда екипът, заел се с организирането и провеждането на докторантското училище, така и практическите резултати от него. Налице е богат снимков материал, илюстриращ пътя към формирането на общност от млади изследователи.
Ирина Трегубова.
Състояния на съзнанието в психотерапевтичната практика
В статье рассмотрена современная концепция сознания, разработанная научной российской психофизиологической школой, а также значение феномена измененного состояния сознания в психотерапевтической практике. Особое внимание уделяется исследованию особенностей проявления различных форм сознания в работе психолога.
СЪВРЕМЕННИ ТЕХНИКИ И МОДЕЛИ НА АРТ-ТЕРАПИЯТА
Кристина Бикмаева.
Гласът като отражение на личността. Емоционално-физическа регулация на състоянието посредством гласови практики
В статията се разглежда влиянието на социалните комуникации, междуличностните и семейните отношения върху характера и качеството на гласовото изразяване. Разгледани са възможностите за използване на гласа в телесните практики, насочени към осъзнаване на връзките между гласа, тялото и психиката и решението на психологическите проблеми.
Наталия Морозко.
Визуално стимулен ред в арт-терапията. Използване на визуално стимулен ред в арт терапията и неговото влияние на телесно психическото състояние
В статията се разглежда ефективността на методиката с приложение на визуално стимулен ред с метода на десенсибилизация в краткосрочен и дългосрочен режим. Демонстрира се въздействието на конкретен художествен образ не само на психическо, но и на соматично ниво, което е обусловено от реален телесен опит на контакта на човека със света.
Васил Марков.
Сплотени от изкуството – Детският университет в град София като интерактивна творческа среда
Между 2012 и 2017 г. авторът е изкуствовед и уредник в галерия „УниАрт“ на Нов български университет (София) и координира провеждането на образователно ателие за деца под името „Детски университет“. Поради спецификата си ателието се радва на огромна популярност. Въз основа на личния опит на автора, както и на проведени интервюта, текстът проследява детайлите около функционирането на Детския университет с акцент върху контактите и взаимодействията между всички участници и породилата се възможност за възникване на творческа общност.

Редакция

Главни редактори:
проф. Петър Цанев (България),
проф. Владимир Никитин (Русия).

Научна редакция:
проф. Виктор Самохвалов (Чехия),
проф. Нели Бояджиева (България),
проф. Людмила Лебедева (Русия),
проф. Елена Сорокоумова (Русия),
проф. Наталия Матвеева (Русия),
д-р Снежанка Стоянова (България),
д-р Юлиана Будаи (Унгария),
д-р Эдит Балог (Унгария).

Редактор:
Наталья Никитина (Русия).

Преводачи:
Снежанка Стоянова (България),
Наталья Никитина (Русия).

E-mail: info@art-in-psychology.com
Алманахът е създаден от Източноевропейската асоциация по арт-терапия / East European Arts Therapy Association (България, София) и се публикува от „Лаборатория за Арт-терапия“. Издава се на руски, български и английски език.

Регистриран на 04.11.2019 г. от Националния ISSN център
в България / Българска Национална агенция за ISSN.
Регистрационен номер: ISSN 2683-0159.
Издава се от ноември 2019 г.
Публикува се веднъж в полугодие.

Сайт East European Arts Therapy Association (ЕЕАТА): eeata.net


Публикуването на части от материала, не превишаващи по обем 25% от изходната статия, се допуска със задължителното посочване на автора и хипервръзка към адреса на пълния текст на уебсайта art-in-psychology.com.

© East European Arts Therapy Association, 2021
© Лаборатория Арт-терапии, 2021